درخواست و تحویل قلک

از اینکه با دریافت قلک حانا به جمع حامیان بیماران آسیب نخاعی می پیوندید، سپاسگزاریم.

  • اطلاعات درخواست شده، محرمانه تلقی گردیده و تنها جهت طبقه بندی و آمار و نظم حامیان و همچنین ارسال و تحویل صحیح قلک حانا می باشد.