پرداخت از طریق تلفن همراه

کدهای USSD خیریه حانا:

*100*11# *100*12#

  1. پرداخت حق عضویت
  2. پرداخت کمک نقدی
  3. پرداخت فطریه
  4. پرداخت کفاره

پرداخت از طریق تلفن همراه

کدهای USSD خیریه حانا:

*100*11# *100*12#

  1. پرداخت حق عضویت
  2. پرداخت کمک نقدی
  3. پرداخت فطریه
  4. پرداخت کفاره