حضور در نمایشگاه بین المللی اصفهان

انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان با حضور فعال درنمایشگاه بین المللی اصفهان...

بازدید دانشگاهیان دانشگاه هامبورگ

گروهی از دانشجویان روانشناسی و مشاوره توانبخشی دانشگاه هامبورگ، با همراهی تعدادی از استادان و...