ویزیت رایگان اعضای خیریه حانا توسط پزشک اصفهانی

تعداد 25 تن از اعضا خیریه حانا با هدف استفاده ازخدمات چشم پزشکی و ارتقاءسطح...